انسان فقط تن نیست

علاوه بر این مردم قدیم هر اندازه هم که مطابق معیارهای غربی ، عقب مانده فرض شوند ، این اندازه می فهمیده اند که اگر شلوار را گشاد ندوزند و دامن پیراهن را کوتاه تر کنند ، صرفه جویی کرده اند و این خود به نفع آنهاست . پس نمی توان گفت این تفاوت در شکل لباس ناشی از پیشرفت یا عقب ماندگی است . و نمی توان گفت که شرقیان ، اگر می توانستند آنها هم مثل مردم امروز غرب لباس می دوختند .

.

باید گفت این جهان بینی و نظام ارزش های شرق است که اقتضای چنان لباسی را دارد . ولباس امروز غرب نیز متناسب با جهان بینی و فرهنگ امروز غرب است . در تمدن غرب " زن فقط تن " است .وارزش او به اندازه ی ارزش تن اوست .در چنین فرهنگی لباس وسیله ای برای پوشش تن نیست ؛ بلکه برای آرایش آن است و در چنین حال و هوایی که شخصیت زن به نمایش جسم اوست ، لباس او باید تنگ باشد تا با کمک آن بعضی از اندام خود را در " قالب " و بعضی دیگر را در " قاب " بگیرد .

فرازهایی از کتاب " فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی " دکتر حداد عادل

/ 1 نظر / 14 بازدید
بنده نیستم آزاده ام

لذت بردیم