خدا نیاره

دوباره چن چنکن،تا شعور ما بشکنْت

تَوٍر بٍه دست اهوندن کهور ما بشکنْت

دوباره سامریون یاد گوسکِ خو کفتن

شَوا که حرمت سینا و طور ما بشکنت

پلی مو زَه وُ گذشتیم از ای همَه سختی

شَوا که قیمت و مزد عبور ما بشکنت

وجب وجب هَمه خونِن وجب وجب عضوِن

گلو بریدَه،شَوا تا قبور ما بشکنت

چِطو اگِی که بچسپیم ما به آمریکا؟

یِه ظُلمَتِن،وُ شَوا تا که نور ما بشکنت

حضور روشن ما در تمام دنیا هَه

اَمُردِنِن،وُ شَوا تا حضور ما بشکنت

بریده باد گلو وا زبونِ نا اهلی

که فکر آخور و توبرَن،که شورِ ما بشکنت

علَم به دستِ تون،افشا بُکن،علی مولا

کِهِن کِهِن،که شَوا تا غرور ما بشکنت؟

ظهور روشن خورشیدی ای خمینی وار

خدا نیارِه یَه وقتی ظهور ما بشکنت

 

                                                                                                          مرتضی نصیری(مجنون)

 

/ 0 نظر / 13 بازدید