رنگ مهم!!!!

دقت کردین، وقتی مشکی مد میشه خوبه...!

وقتی رنگ مانتو شلوار باشه خیلی شیک و خوبه...!

وقتی رنگ عشقه، عاشقانه و خوبه...!

وقتی رنگ کت و شلوار باشه چقدربرازنده و خوبه...!

وقتی رنگ چادر ،مشکی باشه:

افسردگی میاره!دارای مضرات عدیده میشه! دنبال روایت میگردن که مکروهه...!

/ 0 نظر / 16 بازدید